Algemene voorwaarden

 1. Definities:
 • onderneming: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen;
 • consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
 • overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst die tussen de onderneming en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 1. Vooraleer de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt op onze website aangegeven dat de algemene voorwaarden bij ons zijn in te zien en zij op verzoek van de consument of de onderneming zo spoedig mogelijk kosteloos digitaal worden toegezonden
 2. De consument is door de overeenkomst op afstand gebonden na de aanvaarding van de overeenkomst op afstand en nadat de consument op een duidelijke en begrijpelijke wijze kennis heeft genomen van volgende informatie: de voornaamste kenmerken van de goederen en/of de diensten; de identiteitsgegevens, de zetel en de contactgegevens van de onderneming; de totale prijs van het goed/de dienst, met inbegrip van alle belastingen en verzendkosten; de wijze van betaling en de toegelaten betaalmiddelen, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de onderneming zich verbindt het goed te leveren of de diensten te verlenen; de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van het herroepingsrecht. De aanvaarding van de overeenkomst op afstand wordt door ons bevestigt langs elektronische weg;
 3. De consument of de onderneming dient de onderneming te informeren over zijn verlangen om zich terug te trekken binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder hiervoor een reden op te geven. De herroeppingstermijn gaat in op de dag na ontvangst van de goederen en/of diensten. Tijdens de bedenktijd zal de consument of de onderneming zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product deugdelijk verpakt en in de origineel gesloten verpakking aan ons retourneren conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Een product waarvan de verpakking geopend is geweest wordt niet aanvaard. Indien de consument of de onderneming gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de verzendkosten (heen- en retour) voor zijn rekening. Ongefrankeerde of onder rembours geretourneerde bestellingen worden niet aanvaard. Indien de consument of bedrijf een bedrag betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Openstaande facturen kunnen hierbij worden verrekend. Van het herroepingsrecht zijn uitgesloten: verbruiksgoederen, producten die bij het aanbod ondubbelzinnig als ‘uitverkoop’ of anderszins als ‘actieproduct’ zijn aangemerkt.
 4. Onze prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende lonen en op de thans voor ons geldende aankoopprijzen voor materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor om de prijzen opgenomen in onze offertes op evenredige wijze aan te passen.
 5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld op de offerte, maar exclusief verzendkosten. De bestelling wordt onverzekerd verzonden. Bestellingen van verbruiksgoederen boven de 50 EUR zijn gevrijwaard van verzendkosten. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte, vastgestelde en gepubliceerde periode. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten zijn wij niet verplicht het product volgens de foute prijs te leveren.
 6. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet. Vertraging in de levering door ons geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst en dit in afwijking van artikel 1184 BW. Ingeval wij de bestelling niet binnen 30 dagen na plaatsing kan uitvoeren, is de consument of het bedrijf gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. Ingeval van annulering, zal ondernemer het reeds betaalde bedrag, onder aftrek van eventueel openstaande facturen en/of deelleveringen, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na annulering, terugbetalen. De kennisgeving van de annulering door de consument of de onderneming dient te gebeuren via elektronische weg, per post of per aangetekend schrijven.
 7. Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van ons. Het risico evenwel gaat over op de klant van bij de levering door ons van de goederen.
 8. De betaling door de consument of de onderneming dient bij vooruitbetaling te worden voldaan conform de door hem/haar geplaatste bestelling verschuldigde bedrag. Voor de onderneming geldt de betalingstermijn vermeld op de factuur. Wij kunnen ook één of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden bij definitieve afrekening van de door ons geleverde goederen verrekend met de uiteindelijk door u verschuldigde totaalprijs.
 9. Indien wij ons tevens verbinden tot het leveren van diensten, moet 1/3de van de hiervoor door ons aan u aangeboden prijs betaald worden bij de ondertekening van de bestelbon, 1/3de bij de aanvang van het presteren door ons van de aan u aangeboden diensten en 1/3de bij de oplevering of voltooiing ervan.
 10. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.
 11. Indien u weigert de door u bestelde goederen en/of diensten af te nemen, zowel geheel als gedeeltelijk, is de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden ten laste van u en zal u een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 30 procent van het overeengekomen bedrag dienen te betalen.
 12. Ingeval een factuur niet betaald wordt op de vervaldag, zullen alle andere facturen die nog niet aan hun vervaldag toe zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.
 13. In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door u van uw verbintenissen, waaronder niet-betaling of niet-volledige betaling van enige opeisbaar factuur, hebben wij het recht om onze verplichtingen op te schorten of uit te stellen. Wij kunnen een pand vestigen op de reeds geleverde goederen en op alle huidige en toekomstige handels- en andere vorderingen van u. Wij kunnen het pand ter kennis brengen van uw handels- en andere debiteuren en deze vorderingen rechtstreeks innen en verrekenen met het bedrag van uw factuur en dit zonder tussenkomst van een rechter, deurwaarder, … U bent daarenboven vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest verschuldigd ten belope van 10% per jaar, met een minimum van € 250,00, op het factuurbedrag waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.
 14. Betwistingen van onze facturen moeten per aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na de ontvangst door u van onze factuur op een gemotiveerde wijze aan ons overgemaakt worden. Indien ons geen (tijdige) betwisting bereikt, wordt u verondersteld akkoord te gaan met de gefactureerde diensten/kosten.
 15. Wij zijn van rechtswege bevrijd van onze verbintenissen en derhalve niet gehouden tot nakoming ervan ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door ons geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten onze wil. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking of lock-out, lock-down, brand, oproer, oorlog, epidemie, pandemie, overstroming, abnormaal hoog ziekteverzuim bij onze werknemers, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. Ingeval van overmacht worden onze verplichtingen in eerste instantie opgeschort. Ingeval de situatie van overmacht evenwel langer dan twee maanden duurt, zijn wij gerechtigd om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, zonder dat wij gehouden zijn tot betaling van enige vergoeding aan u.
 16. Ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook in geval van welke wijziging dan ook aan uw juridische toestand, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.
 17. De vrijwaringsplicht m.b.t. de gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers van de aan ons geleverde en aan u verkochte goederen en zoals geregeld in artikel 1641 BW. De consument of de onderneming heeft geen recht op schadevergoeding ingeval van onoordeelkundig, nalatig, onzorgvuldig of ongeschikt gebruik van het goed.
 18. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.
 19. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling. partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen. De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet. Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen worden genomen. Deze overeenkomst zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de verkoper gevestigd is.Definities: